Regulamin

Sklep internetowy WWW.BLVCK.PL jest własnością firmy:

EUROMONT
Trablice 68D

26-624 Kowala

Polska

NIP: 796-10-12-321

Właściciel: Cezary Pyciarz

Definicje pojęć użytych w regulaminie:
Sklep – sklep BLVCK.PL prowadzony przez firmę EUROMONT sprzedający towary za pośrednictwem Internetu pod adresem www.blvck.pl;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
Produkty – towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W regulaminie zawarte są zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu działającego pod adresem: www.blvck.pl.
2. W sklepie oferowane są wyłącznie fabrycznie nowe produkty wprowadzone legalnie na rynek polski. Produkty tekstylne wykonane w Polsce posiadają w opisie znacznik „Made in Poland”.
3. Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu pod adresem e-mail shop@blvck.pl (pytania w sprawach technicznych, uzyskiwanie informacji o stanie zamówienia) oraz p.pyciarz@gmail.com (propozycje współpracy i oferty handlowe).

II. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem Internetu.
2. Składanie zamówień na towary oferowane w Sklepie możliwe jest po dokonaniu rejestracji z użyciem adresu e-mail lub za pośrednictwem konta Facebook.
3. Aby dokonać rejestracji, Klient zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania regulaminu.
4. Rejestracja jest dokonywana przy procesie składania pierwszego zamówienia w Sklepie.

5. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać przy składaniu kolejnych zamówień.
6. Informacje podane przez klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, przedstawiciel Sklepu podejmie próbę kontaktu z klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:
1. Klient ma możliwość składania zamówień przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

2. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie jego złożenia. O przebiegach procesu Klient informowany jest na bieżąco mailowo.

3. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest:
- wybrać zamawiane towary lub usługi i dodać je do wirtualnego koszyka
- podać dane osobowe oraz adres dostawy
- wybrać sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.

4. Aby otrzymać fakturę, Klient proszony jest o poinformowanie o tym w rubryce „Komentarz do zamówienia” podczas składania zamówienia i podanie danych, na jakie ma być wystawiona faktura.
5. Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres klienta.
6. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez klienta opcji „Zamawiam i płacę”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia wysyłana jest wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu procesu realizacji zamówienia.
7. Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail, klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.
8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 4 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.
9. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.
Klient ma poniższe możliwości:
- częściowa realizacja – Klient decyduje się na zrealizowanie zamówienia z produktów dostępnych na tę chwilę;
- anulowanie całości zamówienia;
10. Umowa sprzedaży może być dokonana wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
11. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji produktów nie oddają ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI:
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich  i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
6. Formy płatności obowiązujące w Sklepie to: płatność przelewem online lub pocztowym, płatność za pomocą platformy PayPal, na której Klient musi posiadać zarejestrowane konto, lub płatność za pobraniem – gotówką przy dostarczeniu zamówienia.

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
1. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do klienta.
2. W przypadku płatności za pobraniem, towar wysyłany jest w ciągu kolejnych 7 dni roboczych.

3. W przypadku płatności przelewem, towar wysyłany jest w w ciągu maksymalnie 7 dni od zaksięgowania płatności na koncie firmowym Euromont (05 1160 2202 0000 0001 0406 2605), w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia przelewu bezpośredniego na adres e-mail shop@blvck.pl.
4. Jeżeli Klient wybierze płatność przelewem i nie wpłynie ona na konto firmy w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.
5. Dostawa na terenie Polski odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. i jej koszt zależny jest od wagi przesyłki. Klient może wybrać przesyłkę poleconą listową ekonomiczną w cenie 4,20 zł (dla towaru, którego waga nie przekracza 100g), priorytetową – w cenie 5,50 zł (do 100g), 8,30 zł (do 500g) lub 11 zł (powyżej 500g), lub przesyłkę z płatnością za pobraniem - Paczka 24 w cenie 16 zł (do 500g) lub 20,50 (powyżej 500g).

REKLAMACJE
1. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
2. Reklamację należy przesłać na adres:
BLVCK.PL
Trablice 68D
26-624 Kowala
3. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).
2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłanego wraz z towarem i dowodem zakupu na adres:
BLVCK.PL
Trablice 68D
26-624 Kowala
Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie klienta lub na życzenie klienta zmodyfikowanego.
4. Odstąpienie klienta od umowy musi być potwierdzone przez załączenie Oświadczenia o odsąpieniu od umowy sprzedaży lub pisemnym oświadczeniem drogą mailową.
5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.
6. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres:
BLVCK.PL

Paula Pyciarz

Trablice 68D

26-624 Kowala
7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do sklepu.

WYMIANA TOWARU

1. Klient ma prawo do ubiegania się o wymianę towaru w ciągu 7 dni od doręczenia zamówienia podając odpowiednie uzasadnienie.

2. W sprawach wymiany towaru należy kontaktować się ze Sklepem pod adresem e-mailowym shop@blvck.pl.

3. Aby dokonać wymiany, należy po uprzednim poinformowaniu sklepu odesłać zamówiony towar na poniższy adres, dołączając do paczki opłatę w określonej wysokości przeznaczoną na wysyłkę paczki zwrotnej:

BLVCK.PL

Paula Pyciarz

Trablice 68D

26-624 Kowala

4. Przesyłka zwrotna z wymienionym towarem zostanie nadana w ciągu 7 dni od otrzymania paczki z towarem przeznaczonym do wymiany od Klienta.

5. Klient ponosi całkowite koszty nadania obu przesyłek.

DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Dane osobowe klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.
4. Zgodne z ustawą wskazaną w pkt. 2 powyżej, klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.
5. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.blvck.pl. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Spory pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
5. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.07.2014

SHOPPING BAG

Your shopping bag is empty

Get shopping now!